+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Kommuniké från Årsstämma i Acosense AB 2017-05-19

2017-05-22T08:50:08

– Ingvar Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman

– Vid stämman var 1 079 120 (25,1 %) aktier av totalt 4 297 800 aktier representerade.

– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag

– Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag

– Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

– Stämman beslutade att Styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande 123 000 kronor, samt 61 500 kronor vardera till övriga ledamöter, totalt 430 500 kronor. Revisionsarvoden enligt löpande räkning

– Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Ingvar Andersson (omval), Carl-Gunnar Brogren (omval), Peter Eriksson (omval), Peter Löfgren (omval), Anders Barne (nyval) och Lars-Olof Gustavsson (nyval)

Till styrelsens ordförande valdes Ingvar Andersson

– Stämman valde Ernst & Young AB som revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att en valberedning skall bildas av bolagets fyra största ägare

– Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission enligt tidigare presenterat förslag

– Övrigt förekom icke

Alla beslut var enhälliga

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-05-22

Skicka kommentar

Pressrelease

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00