Acosense installerade i november ett instrument för att analysera slamhalt online vid Stockholms Vattens anläggning i Henriksdal. På Stockholm Vattens två avloppsreningsverk bildas årligen cirka en miljon ton avloppsslam, det mesta så kallat primärslam. Slammet bryts ned i en syrefri miljö – rötas, tillsammans med fett från fettavskiljare. Efter avvattning är 70 000 ton slam kvar, som kan användas som växtnäring. Vid rötningen bildas biogas. Genom att låta nedbrytningen ske kontrollerat kan biogasen samlas upp och stora mängder energi tas om hand. Biogasen förädlas till fordonsbränsle som driver SL:s bussar.

Stockholm Vatten behöver mätaren för att få information om primärslammets torrhalt, som kan användas för att optimera biogasproduktionen. Torrhalt är en viktig del i anläggningens balans och om för mycket vatten pumpas till rötningen så får slammet mindre tid att rötas vilket minskar biogasproduktionen. Det är därför viktigt att tidigt upptäcka avvikelser i torrhalt för att kunna optimera pumpningen av primärslam så att mer biogas kan produceras.

En kubikmeter fordonsgas har ungefär samma energiinnehåll som en liter bensin. Varje liter bensin ger utsläpp av cirka 2,5 kg fossilt koldioxid som går ut i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Stockholm Vattens biogasproduktion besparar atmosfären mer än 22 000 ton koldioxid årligen.

Biogas ger även avsevärt mindre utsläpp av kväveoxider, kolväten, koloxid och stoft. Dessutom uppfattas bullernivån hos gasdrivna fordon som lägre jämfört andra fordon.

Allt detta tycker vi på Acosense är fantastiskt och ser med stor entusiasm på att delta i denna process.

Vill du veta mer om Stockholm Vatten och biogas? Lär mer här.

Vid frågor kontakta Pia Holmberg på pia.holmberg@acosense.com eller 031-763 26 12.