Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 17 maj 2018 per e-post till info@acosense.com, per telefon 031 763 26 15 eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Mer information på aktietorgets hemsida: Kallelse till Årsstämma