Applikationer

Acosense grundades för att utveckla ett helt nytt och innovativt sätt att följa och analysera processer i industrin, något som möjliggör en grönare och effektivare produktion. Även om acosense har ett tydligt fokus mot papper & massa så går tekniken att applicera på ett flertal branscher. Längre ner på sidan finns mer information om våra applikationer inom Livsmedel, Kemiindustri och Vattenrening.

Bestrykning

För att erhålla högsta möjliga kvalitet och undvika bestryknings-relaterade skador på kartong och papper är det viktigt att ha kontinuerlig kontroll på bestrykningssmetens torrhalt och viskositet. Acosense instrument analyserar båda dessa egenskaper i realtid och ger operatören fullständig kontroll på variationer i processen.

Massa

Att ha kontroll på massa hela vägen från kokaren till maskinen är avgörande för att kunna styra sin process. Acosense instrument analyserar massakonc vid blåsledningen vilket gör att man kan få kontroll över sin process redan vid kokaren. Detta ger kontinuerlig information om kokarens drift och om mängden massa som produceras, vilket påverkar hela brukets aktiviteter.

Svartlut

Svartluten består dels av lut och dels av de ämnen i träet som inte förädlas till massa. Genom att veta torrhalten i svarluten under varje steg av indunstningen kan hela processen optimeras och stora energibesparing erhållas. Acosense instrument analyserar den totala torrhalten, alltså både de lösta och olösta substanserna, vilket gör att operatörer har full kontroll på indunstningen. Instrumentet kan även analysera t.ex. densitet och viskositet vilket kan vara av värde vid förbränningen i sodapannan.

Vattenrening

Vattenrening är en viktigt del av processen på ett bruk och inte sällan en flaskhals för att kunna öka kapaciteten. Genom att analysera slamhalten kan man optimera flera olika processteg inom avvattning och vattenrening. Ett exempel är vid polymerdoseringen där stora besparingar kan göras om man kontinuerligt kan följa slamhalten och styra doseringen. Acosense instrument analyserar slamhalt i både fiberslam, kemslam, bioslam, och blandslam.

Andra branscher

Livsmedel

Dagens livsmedelproduktion har utvecklats till komplexa enheter som kräver hög grad av automation. Jämfört med övrig industriell produktion har den även kravet på renhet, vilket försvårar installation och underhåll av traditionell instrumentering. Med Acosense produkt kan man uppnå båda dessa krav, genom den helt ingreppsfria installationen och en övervakning i realtid.

 

Kemikalieindustri

Inom kemikalieindustrin finns behov av att följa egenskaperna inom en stor mängd vätskor. Det kan handla om koncentration, viskositet och densitet vilka kan påverka allt från råvaruutnyttjande till kvalitet och produktkontroll.

Acosense produkt har Ex-godkännande (IIC) varför vätskor även inom explosiva miljöer kan analyseras. 

 

 

 

Vattenrening

Tillgång till rent vatten är ett nödvändigt villkor för ett samhälle. Genom att installera kontinuerligt analysera vätskor vid reningsanläggningen kan förbättrade övervaknings- och styrmöjligheter fås som behövs för att kunna optimera dagens vattenreningsanläggningar vilket kan minska kemikaliebehovet och optimera reningsprocessen, som i sin tur kan leda till lägre utsläpp.