Vattenrening

Tillgång till rent vatten är ett nödvändigt villkor för ett samhälle. Vattenreningsprocessen erbjuder många utmaningar när det gäller att analysera, övervaka och styra processen. Förbättrade övervaknings- och styrmöjligheter behövs för att kunna optimera dagens vattenreningsanläggningar. Detta kan spara personella resurser, minska kemikaliebehov och optimera reningsprocessen, vilket i sin tur kan leda till lägre utsläpp. Mängden totalt suspenderat material (TSS) är en vattenkvalitetsparameter som exempelvis används för att utvärdera kvaliteten av avfallsvatten efter behandling i ett vattenreningsverk. Genom att installera ACOspector vid reningsanläggningen kan förbättrade övervaknings- och styrmöjligheter fås som behövs för att kunna optimera dagens process vilket kan minska kemikaliebehovet och optimera reningsprocessen, som i sin tur leder till lägre utsläpp.

Slamhalt

Vattenreningsprocessen erbjuder många utmaningar när det gäller att analysera, övervaka och styra processen. Mängden  totalt suspenderat material (TSS) är en vattenkvalitetsparameter som exempelvis används för att utvärdera kvaliteten av avfallsvatten efter behandling i ett vattenreningsverk.