Acosense AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

2019-05-10T13:07:07

Acosense styrelse har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 6 maj, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner med möjlighet till teckning i september 2020 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,5 MSEK före relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till marknadsföring/försäljningsorganisation, övrigt rörelsekapital, samt för att stärka balansräkningen. Nyemissionen är garanterad till ca 13 MSEK, motsvarande ca 70 procent, dels via teckningsförbindelser från större ägare och bolagsledning, och dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika.

Nyemissionen i sammandrag 

 • Aktieägare i Acosense har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna två (2) units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 • Varje befintlig (1) aktie ger två (2) uniträtter (UR). Varje (1) uniträtt (UR) ger rätt att teckna en (1) unit.
 • Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,75 SEK per aktie.
 • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
 • Teckningskursen i nyemissionen är 1,45 SEK per unit, dvs 1,45 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 18,7 MSEK (före emissionskostnader).
 • Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 17 maj 2019.
 • Teckningsperioden ligger mellan 21 maj till och med 7 juni 2019.
 • Vid full teckning av nyemissionen tillförs Acosense cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Acosense ytterligare cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Nyemissionen är till ca 70 procent garanterad genom dels teckningsförbindelser om ca 4 MSEK, dels genom garantiförbindelser om ca 9,5 MSEK, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet.
 • Nyemissionen har beslutats utifrån det bemyndigande till styrelsen som fastställdes av årsstämman den 6 maj 2019.

Bakgrund
Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi-, miljö- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Tidigare installerades många instrument även inom applikationer med begränsad erfarenhet medan man idag har en annan approach och tackar nej till applikationer där osäkerhet råder om det kommer att fungera tillfredsställande. Bolaget har därför, på grund av erfarenheter från reella kundcase samt tillgängliga referenser, under senaste året satsat på försäljning främst inom pappers- och massaindustrin. Denna fokusering har medfört att Acosense nu fokuserar på fem vätskor inom papper och massa, medan andra applikationer endast utvecklas i projektform, med betydande finansiering från kund.

Bolaget har idag gott om nöjda kunder och avser att växa inom de applikationsområden där man vet att instrumenten fungerar till full belåtenhet. Utöver de redan etablerade instrumenten har bolaget även utvecklat affärsmodellen till att inkludera mjukvarutjänster, så kallad SaaS (Software as a Service) samt tagit fram tjänsteprodukter som baseras på den datamängd som löpande görs tillgänglig i de processer där installationerna redan finns. Med hjälp av dataanalys, machine learning och AI går det att, utifrån befintliga data se möjligheter till processförbättringar, med stora besparingsmöjligheter ute hos kunderna till följd. Vilket alltså ytterligare kommer inkorporeras i affärsmodellen framöver.

Förväntad framtida utveckling och emissionslikvidens användning
Med EX-certifiering på plats, som förväntas inom kort, avseende installationer i miljöer med explosionsrisk utökas marknaden högst väsentligt, till att innefatta bland annat läkemedelsindustrin, petrokemi och annan kemisk industri, där uttryckliga behov hos dessa kundkategorier förutses få omfattande genomslag.

Affärsmodellen har hittills framför allt utgjorts av ren försäljning av produkter. Som antytts ovan är planeringen framöver att i högre utsträckning komplettera denna med serviceavtal, mjukvarutjänster samt försäljning av rådgivning utifrån de data som processutrustningen löpande genererar. För att expandera den kommersiella försäljningspotentialen internationellt har den globala pappers- och massamarknaden kartlagts och de viktigaste kunderna identifierats.

Inför det fokus på utökade affärsmodeller samt expanderande försäljning, som den nya inriktningen innebär, genomförs nu en företrädesemission som vid fullteckning kommer att innebära dels tryggad finansiering de kommande 18 månaderna, och dels medel för expansion av försäljningsorganisationen enligt plan, inkluderande det nya området explosiva miljöer. Emissionslikviden förutses därtill räcka fram tills lönsamhet uppnås, där ev. tillkommande likvid från nyttjande av teckningsoptionerna som ingår i erbjudandet kommer att möjliggöra ytterligare offensiv marknadsbearbetning.

Acosense mål är att, efter genomförd kapitalinjektion, nå break even genom egen försäljning och följande delmål är satta av Bolagets ledning:

¦ Upprampning av försäljningsvolym till att omfatta minst fyra affärer per månad i slutet av 2019. Primärt fokus är pappers- och massaindustrin i norra Europa samt via bolagets internationella distributör Elof Hansson. Utöver ovan sker en riktadsatsning mot ett till två bolag inom petrokemi då EX-certifieringen redan genererat en preliminär orderstock.

¦ Att mot slutet av 2020 uppnå en försäljningsvolym med sex stängda affärer per månad och ett totalt antal sålda instrument med tillhörande tjänster om 60 stycken under 2020. Fortsatt fokus på pappers- och massaindustrin samt en förstärkning organisatoriskt mot petrokemi.

¦ Fortsatt upprampning av försäljning inom pappers- och massaindustrin, därtill inom petrokemi samt lansering inom ytterligare en bransch (läkemedel eller livsmedel). Mot slutet av 2021 är målet att ha en affärsvolym om nio enheter per månad, och att 90 – 100 affärer genomförts
under 2021. Detta innebär målsättning att omsätta cirka 25 MSEK till cirka 80 procent bruttomarginal.

Preliminärt avses emissionslikviden att användas med följande fördelning:

Marknadsföring, försäljningsorganisation             38%
Övrigt rörelsekapital                                              34%

Emissions- och garantikostnader etc                    18%
Övrigt                                                                    10%
Totalt                                                                   100% 


Preliminär tidpla
n 

Onsdag 15 maj 2019      Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen.
Torsdag 16 maj 2019      Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i nyemissionen.
Fredag 17 maj 2019       Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till att delta i nyemissionen.
Måndag 20 maj 2019      Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum.
Tisdag 21 maj 2019        Teckningsperiod startar, handel med uniträtter (UR) och BTU startar (handel i BTU pågår fram till marknadsmeddelande om avslut i handeln).
Tisdag 4 juni 2019          Handel med uniträtter (UR) avslutas.
Fredag 7 juni 2019         Teckningsperioden avslutas.
Onsdag 12 juni 2019      Offentliggörande av utfall av nyemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för nyemissionen
Acosense’s aktiekapital uppgår före nyemissionen till 1 289 340 SEK fördelat på 6 446 700 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,20 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Nyemissionen avser högst 12 893 400 aktier och högst 12 893 400 teckningsoptioner (i form av units). Därutöver kommer styrelsen att ha en så kallad övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare upp till 925 000 aktier och 925 000 teckningsoptioner (i form av units), vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till ca 1,3 MSEK.

Sammantaget kan Acosense således komma att emittera upp till 13 818 400 aktier och 13 818 400 teckningsoptioner, givet att nyemissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per unit är 1,45 SEK. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 september 2020 och inlösen kan ske under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,75 SEK per aktie.

Garantiförbindelser
Nyemissionen är, dels genom garantiavtal med externa investerare och dels genom teckningsåtaganden om ca 4 MSEK från vissa av Bolagets större ägare, ledning och styrelse, garanterad upp till ett belopp om totalt cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av nyemissionen. Garantiarvodet är 9,5 procent av garanterat belopp kontant. Ingen ersättning utgår avseende ingivna teckningsförbindelser. Åtagandena enligt ovan har inte säkerställts via deposition av kontanta medel, andra tillgångar eller bankgaranti.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Acosense i samband med nyemissionen och Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

För ytterligare information, kontakta:
Karl Nilsson, VD
Tel: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com 

Acosense AB (publ)
Stampgatan 20 A,

411 01 Göteborg
Tel: +46 (0)31 763 26 00
Hemsida: www.acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj, 2019.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett instrument som beröringsfritt analyserar komplexa vätskor i processindustrin och levererar analyser som tidigare ansetts svåra eller omöjliga att utföra. Den innovativa aukustiska tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, trögflytande eller ger beläggningar. Acosense’s aktie handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet ACOS.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-10

Skicka kommentar