Acosense genomför nyemission

2018-04-16T12:29:02
Den extra bolagsstämman i Acosense 16 april 2018 beslutade att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Skälet till att genomföra en nyemission är att bolaget behöver stärka rörelsekapitalet och öka kapitalet för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Därutöver ska emissionen tillföra resurser för slutförandet av Ex-certifiering av Acospector i enlighet med ATEX-direktivet och utvecklingen av Acosenses nya analysinstrument Preventor.

Villkor för nyemissionen 

       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

       För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

       Emissionskursen är 4,00 SEK per aktie.

       Nyemissionen omfattar högst 2 148 900 aktier.

Tidsplan för nyemissionen 

       Teckningsperiod 30 april – 16 maj 2018.

       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 19 april 2018.

       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 20 april 2018.

       Avstämningsdag är 23 april 2018.

       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 16 maj 2018.

       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 april – 14 maj 2018. 

       Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 april 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2018. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.acosense.com , AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018. 

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

www.acosense.com.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-16

Skicka kommentar