Acosense offentliggör memorandum avseende företrädesemission

2019-05-21T07:39:09

Acosense AB:s styrelse fattade beslut om en företrädesemission den 10 maj 2019 i kraft av det bemyndigande som beslutats av årsstämman den 6 maj 2019. Nyemissionen avser Units i form av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Memorandumet avseende Företrädesemissionen kommer inom kort att hållas tillgängligt på Acosense hemsida www.acosense.com, på G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se, samt på emissionsinstitutets hemsida www.aktieinvest.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Företrädesemissionen i sammandrag
Nyemissionen omfattar högst 12 893 400 Units som emitteras till en kurs om 1,45 SEK per styck och teckningstiden löper mellan den 21 maj och 7 juni 2019. Varje Unit bestående av en nyutgiven aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 där tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till ett pris om 1,75 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 578 680 SEK från 1 289 340 SEK till 3 868 020 SEK. De i Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 859 560 SEK. Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets ledning, styrelse och större ägare, som tillsammans med garantiförbindelser från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission innebär att ca 72 % av emissionens totala belopp är garanterat. Dessa åtaganden och garantiförbindelser är dock inte säkerställda med bankgaranti, deponerade belopp eller dylikt.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive bank eller annan förvaltare. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring den 12 juni 2019. Styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut om att förlänga tiden för teckning.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Acosense i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut i transaktionen.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad icke-invasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet, ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-21

Skicka kommentar