Acosense tillförs ca 13,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

2019-06-12T08:05:36

Acosense AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission tecknats till ca 72 %.

Acosense AB:s styrelse beslutade den 10 maj 2019 om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, utifrån det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 6 maj 2019. Nyemissionen avsåg 12 893 400 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption av serie TO1, till en kurs av 1,45 SEK per aktie (teckningsoptionen ingår vederlagsfritt).

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 21 maj – 7 juni 2019. Samtliga tecknare har erhållit full tilldelning. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Totalt tecknades 7 088 266 units, varav 5 949 197 med företrädesrätt och 1 139 069 utan företrädesrätt. Garantikonsortiet kommer att teckna resterande 2 243 582 units upp till den garanterade nivån för emissionen. Totalt tillförs Acosense i kontant emissionslikvid därmed ca 13,5 MSEK före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 15 778 548 aktier i Bolaget och sammanlagt 9 331 848 teckningsoptioner av serie TO1. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 866 369,60 SEK till 3 155 709,60 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. Om teckningsoptionerna av serie TO1 längre fram nyttjas fullt ut kommer ytterligare ca 5,4 MSEK att tillföras Bolaget, vilket motsvarar en tillkommande utspädning om ca 16,5 procent.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

VD Karl Nilsson kommenterar: Det är glädjande att så många investerare ser potentialen i Acosense och har tecknat sig för units. Vi kan nu accelerera försäljningsarbetet enligt uppställda planer och även utöka med tillämpningar för explosiva miljöer inom närtid, så snart godkännande formellt är på plats”.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2019.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-06-12

Skicka kommentar