Bokslutskommuniké 2017

2018-02-27T08:50:00

Bokslutskommuniké 2017 Acosense AB

Fjärde kvartalet oktober-december 2017

 • Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 483 kSEK (793 kSEK).
 • Resultat före skatt, -3 032 kSEK (-1 719 kSEK).

Januari-december 2017

 • Intäkter under räkenskapsåret 2017 uppgick till 4 818 kSEK (2 515 kSEK) (Inklusive stöd från Vinnova och Energimyndigheten).
 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 3 330 (1 657 kSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till – 7 867 kSEK (-6 161 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 834 kSEK vid periodens slut (1 358 kSEK).
 • Likvida medel uppgick till 6 623 kSEK vid periodens slut (702 kSEK).

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Resultat och ställning

Under 2017 erhöll Acosense stöd från Vinnova och Energimyndigheten. Intäkten för stöden uppgick till 1 445 kSEK under 2017 och under 2016 uppgick det till 806 kSEK.  Resultat för räkenskapsåret 2017 uppgick före skatt till -7 867 kSEK eller
-1,83 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 31 december 2017 var 4 297 800 stycken, samt 27 000 teckningsoptioner. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 623 kSEK.

Acosense har vid bokslutsdagen en likviditet som understiger 2018 års beräknade kostnadsmassa. Det är styrelsens bedömning att löpande bidrag från försäljning, tillsammans med de möjligheter till finansiering som står till buds, kommer att innebära en balanserad likviditet fortsatt.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Installationer/marknad

 • Alla 8 instrument vid Stora Enso Skoghall är driftsatta och validering sker nu tillsammans med processpersonal.
 • Tillsammans med personal från Elof Hansson AB i Sverige och Kina har Acosense besökt ett taiwanesiskt och två kinesiska massa- och pappersbruk. Vid besöken diskuterades såväl konkreta applikationer som specifika positioner för instrument.
 • Acosense har installerat tre instrument på Nordic Paper Bäckhammar AB. Detta är bland annat en del av ett projekt tillsammans med Paper Province Karlstad där Acosense ska utvärdera möjligheten att ta fram en lösning för att optimera körbarheten i sodapannan.
 • För att bredda Acosenses marknad i Norden har en första kontakt och presentation av Acosense teknik tagits med ett antal större finska massa- och pappersbruk.

Teknik

 • Acosense har lämnat in en patentansökan för nästa generations produkt, med arbetsnamnet Preventor. Patentet har lämnats in för att skydda analysprincipen som används.
 • Acosense har under hösten utvecklat ett system som hjälper till att optimera positionen på röret vid installation av Acospector. Detta leder till snabbare installationer, förbättrad ljudupptagning samt en optimerad kalibreringsfas.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Installationer/marknad

 • Acosense fick under året en order från Stora Enso Skoghall på 8 stycken Acospector-instrument värd cirka 1,8 MSEK. Detta som ett led i att utveckla digitaliseringen vid Stora Ensos kartongbruk i Skoghall. Alla instrumenten är driftsatta och validering sker tillsammans med processpersonal.
 • Elof Hansson har under året lagt 2 ordrar på sammanlagt 3 Acospector-instrument för installation i ett massabruk i Indonesien samt installation vid ett pappers och massabruk i Taiwan. Instrumenten kommer bland annat att analysera torrhalten i svartlut i brukens indunstningslinjer.
 • Acosense AB genomförde inför noteringen på Aktietorget en nyemission. Nyemissionen om 12 MSEK tecknades till 60,8 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om drygt 500 %. Emissionen tecknades av fler än 2 400 investerare.
 • Acosense noterades den 20 mars 2017 på Aktietorget.
 • Bolaget beviljades stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten för att verifiera, demonstrera och marknadsintroducera Acosenses produkter.
 • Acosense deltagande i SynerLeap, ABBs innovationskluster i Västerås har under året utvecklats i positiv riktning och Acosense stärker succesivt sitt samarbete med ABB.
 • Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector.

Teknik

 • Acosense har lämnat in 2 patentansökningar under året för att skydda sin kommande produkt ”Preventor”. Den ena patentansökan rör en viktig teknologiaspekt som även kommer att användas av Acosenses nuvarande instrument ”Acospector”. Den andra patentansökan berör analysprincipen för ”Preventor”.
 • Acosense AB har fått sitt patent kring active acoustic spectroscopy beviljat i USA. Patentansökan lämnades in 2001, gäller fram till och med 13 dec 2021 och berör den grundläggande tekniken i Acosense produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Installationer/Marknad

 • Acosense har sålt ett instrument till Elof Hansson i Chile för analys av tjocklut i indunstningsprocessen vid ett av landets största massabruk.
 • Acosense var föredragande samt ställde ut vid ITFs (Instrumenttekniska föreningens) Automationsdagar i Upplands Väsby i slutet av januari.
 • Charlotta Ekman har tillträtt som ny CFO för Acosense. Charlotta kommer närmast från Minesto AB (publ.). Charlotta var där CFO och senare även COO. Hon var också ansvarig för affärsområdet ”publik finansiering”.

Teknik

 • Acosense har färdigställt en ny testrigg där flödesfenomen kan undersökas och hur dessa påverkar enskilda ljudfrekvenser. Testriggen kommer bland annat att öka förståelsen för samverkan rör/vätska som kommer att resultera i förbättrad noggrannhet för analys av vätskor med mindre ljudförändringar.
 • Acosense driver tillsammans med ABB och under SynerLeap samarbetet ett gemensamt examensarbete vid ABB Corporate Research. Examensarbetet kommer att handla om processrörets påverkan på den akustiska signalen. Handledarna kommer från ABB och Acosense och studenten och examinatorn från KTH.
 • Acosense har i dialog med en rad potentiella kunder samt ett konsultföretag inom Ex-klassning, sammanställt en kravspecifikation för hur ett Ex-klassat instrument bör se ut. Nästa steg är att implementera de nödvändiga ändringarna i Acosenses instrument och starta certifieringsprocessen som beräknas vara klart Q2-Q3 2018.

VD kommentar

Under året har vi genomfört en kraftigt övertecknad nyemission samt noterat Acosense på Aktietorget. Vi har stärkt organisationen med ett flertal mycket kompetenta personer och vi har fått vår första riktigt stora order på 8 instrument från Stora Enso Skoghall. Vi har även fått ett bidrag från Energimyndigheten på 3,6 MSEK.

Teknikmässigt har vi utvecklat kunskap, kompetens och metoder för att enklare kunna analysera och optimera en applikation och position på röret hos kund. Vi har även förbättrat vårt instrument att kunna detektera ännu finare ljudvariationer. Projektet Preventor fortskrider och vi har för avsikt att ha en produkt färdig under 2018. Två patentansökningar är inskickade under året. Vi arbetar även vidare med Ex-klassning där målet är att vi har en certifierad produkt färdig runt sommaren 2018.

Vi har under året sålt och hyrt ut ett drygt femtontal instrument med gott resultat. I några enstaka fall har vi inte kommit i mål. Det har då främst rört sig om applikationer på rör där det förekommer påtaglig beläggning på insidan av röret som medfört en allt för stor dämpning av vår signal för att få fram en tillräckligt bra modell för att vi och kunden skall känna oss nöjda. Det har även i något fall rört sig om en applikation där applikationen har inneburit detektering av mycket låga koncentrationer som helt enkelt inte har kunnat detekteras med tillräckligt stor noggrannhet för att skapa en modell. I de flesta fall undersöker vi möjligheten att flytta instrumentet till en annan position hos kunden där de akustiska förutsättningarna är bättre eller applikationen ger större möjlighet till att skapa en modell. Under året har vi även spenderat en hel del tid på att optimera och öka noggrannhetsgraden på 2016 års installationer, ett arbete som fallit väl ut.

Elof Hansson har under året, som Acosenses exportpartner, bearbetat sina respektive marknader. Under december besöktes tre massa- och pappersbruk i Kina och Taiwan tillsammans med Elof Hansson. Bruken är positiva till Acosenses produkt och bruket i Taiwan har redan beställt två instrument. Under besöket i Taiwan gick vi igenom vad bruket måste förbereda innan installationen. Även de kinesiska bruken är positiva till Acosense och vi diskuterade konkreta positioner där de skulle kunna använda Acospector för bättre styrning av sina processer. Ytterligare installationer kommer att utföras i Indonesien och Chile under början av 2018.

Som tidigare kommunicerats har Acosense samarbetat med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin. De initiala utvärderingarna har nu avslutats och det kan konstateras att Acosenses instrument kan detektera förändringar av mediet i processutrustningen. Utvärderingarna har hittills genomförts i labmiljö och en utökad utvärdering planeras nu för att jämföra resultat från Acosenses instrument med referens samt andra alternativa metoder, för en tekniskt prioriterad applikation.

Deltagandet vid SynerLeap och samarbetet med ABB utvecklas kontinuerligt. Vi har kontakt med ett flertal av ABB:s enheter för att undersöka möjligheter till samarbete och vi genomför under våren 2018 ett gemensamt examensarbete tillsammans med ABB Corporate Research och KTH.

Sammanfattningsvis fortsätter Acosense att ha en gynnsam utveckling och vi kan lägga ett händelserikt år bakom oss.

I år ser vi fram emot nya möjligheter att utveckla företaget och marknaden vidare.

Per Hellman

Verkställande direktör

Om företaget

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Begränsade resurser
Acosense är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Acosense baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Acosense i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget producerar får det positiva mottagande på marknaden som företaget hoppas och tror på. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-02-27

Skicka kommentar