Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28T08:00:00

Bokslutskommuniké 2018 Acosense AB

JANUARI- DECEMBER, SIFFROR I SAMMANDRAG:

 • Intäkterna uppgick till 1 041 kSEK (3 373)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 321 kSEK (1 445) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
 • Rörelseresultatet blev -10 006 kSEK (-7 867)
 • Resultatet per aktie blev -1,55 SEK (-1,83)

 • Summa eget kapital uppgick till 2 916 kSEK vid periodens slut (4 834)
 • Likvida medel uppgick till 7 772 kSEK vid periodens slut (6 623)

OKTOBER-DECEMBER, SIFFROR I SAMMANDRAG:

 • Intäkterna uppgick till 114 kSEK (527)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 853 kSEK (444) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
 • Rörelseresultatet blev -3 525 kSEK (-3 032)
 • Resultatet per aktie blev -0,55 SEK (-0,71)

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Resultat och ställning

Intäkterna under Q4 uppgick till 114 kSEK (527) och bestod av intäkter hänförbara till sålda instrument samt hyresintäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 853 kSEK (444) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten. För helåret 2018 uppgick intäkterna till 1 041 kSEK (3 373) samt bidrag om 2321 kSEK (1445).

Resultat för räkenskapsåret 2018 uppgick före skatt till -10 006 kSEK (-7 867) eller
-1,55 kr per aktie (-1,83) och är till största del hänförbart till personalkostnader för teknikutveckling och kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser.

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7 772 kSEK (6 623). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 3365 kSEK (2319). Soliditeten var 27,3 procent (44,4). Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 2 916 kSEK (4834) fördelat på 6 446 700 aktier. Antalet årsanställda uppgick till 7 personer. Därutöver sysselsätts cirka 2 konsulter av bolaget.

Det noteras att Acosense vid bokslutsdagen har en likviditet som understiger 2019 års beräknade kostnadsmassa. Det är styrelsens bedömning att löpande bidrag från försäljning tillsammans med de möjligheter till finansiering som står till buds kommer att innebära en balanserad likviditet.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Installationer/marknad

 • Acosense fick en order på att installera ett instrument hos Metsä Board Husum. Acosense har därmed installerat och validerat sitt första instrument i Husum för analys av torrhalt och viskositet på bestrykningssmet. Målet är att få kontinuerlig kontroll på bestrykningssmetens egenskaper vilket ska leda till högre och jämnare kvalité på den bestrukna kartongen.
 • Bolaget fick besked om att ansökan till H2020 beviljats och att €50.000 därmed tillförs för att underbygga och utveckla kommersialiseringsstrategin under början av 2019.
 • Acosense beviljades 155 kSEK från Västra Götalandsregionen för att genomföra ett digitaliseringsprojekt tillsammans med externa leverantörer. Syftet är att under 2019 ta fram en digitaliseringsstrategi samt att utvärdera ny affärspotential.
 • Acosense har arbetat med att stärka sin position internationellt genom en satsning genom egna försäljningskanaler i norra europa samt initierat samverkan med en finsk distributör/agent.

Övrigt

 • Den 16 november meddelades att styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens ordförande Ingvar Andersson fortsatt att arbeta operativt med bolaget, och styrelseledamoten Peter Eriksson kommer att vara VD.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Installation/marknad

 • Acosense distributör Elof Hansson har lagt ytterligare en order på Acospector instrument från Acosense. Under året har tre instrument installerats i Kina och i Chile för Elof Hanssons räkning.
 • Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på Billerud Korsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.
 • Under 2018 har Acosense valt att fokusera på fem specifika vätskor, grönlut, svartlut, massa, bestrykningssmet och slam, och i och med det har ett arbete initierats med en marknadsföringsbyrå för att renodla budskapet samt uppdatera profil och hemsida.

Teknik

 • Acosense har genomfört en testinstallation av det nya instrumentet Preventor hos en industrikund som ska använda instrumentet för att undersöka möjligheten till att optimera sin process och minska kassationer.
 • Certifieringsorgan för Acosenses ATEX certifiering är utvalt och arbetet pågår. Under året har arbetet med ATEX intensifierats och en andra testomgång genomfördes ute hos kund där produkten testades i EX-miljö och vi beräknar därmed att kunna tillgodose behov inom tex kemiindustrin inom en snar framtid.
 • Acosense har adresserat kundbehovet att generera ett analysvärde snabbt i samband med installation genom ett nytt installationskoncept. Konceptet utvecklades för installationen i Chile och verifierades framgångsrikt vid installation i Kina. Detta innebär att kunden redan i slutet av installationsveckan fått ett första analysvärde vilket sedan förfinas efter hand de kommande veckorna.
 • Acosense har påbörjat ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka hur man med hjälp av Acosense instrument kan optimera driften och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom kontinuerlig analys av svartluten. Projektet stöttas även genom ett innovationsbidrag från organisationen Paper Province om cirka 50 kSEK.

Övrigt

 • Den extra bolagsstämman i Acosense 16 april 2018 beslutade att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen om 8,6 MSEK tecknades till 9,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 106 %.
 • Almi Företagspartner har beviljat bolaget 2 miljoner SEK i lånefinansiering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Installationer/Marknad

 • Acosense förstärker inom sälj genom att Pia Holmberg har återvänt till bolaget i början av 2019. Hon kommer närmast från en konsultroll på ÅF där hon bland annat arbetat inom de områden där Acosense är verksamt. Med denna rekrytering förstärker Acosense sin säljkapacitet och Pia kommer främst arbeta med försäljning och marknadsföring genom att bearbeta både etablerade och nya kunder.
 • Kund i Chile utökar med ytterligare ett instrument. Det massabruk i Chile som under 2018 installerade ett instrument för analys av mellantjocklut har nu beställt ytterligare ett instrument. Även detta instrument skall installeras i indunstningen och analysera den totala torrhalten i svaglut. Försäljningen sker via Acosense distributör Elof Hansson och värdet på försäljningen uppgår till ca 250 000 SEK.
 • Acosense har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad noggrannhet och minskad störningspåverkan godkänd. Med detta patentet, utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. Patentets giltighetstid sträcker sig till 20 juni 2037.

Ordföranden har ordet

Under hösten kom styrelsen överens med tidigare VD om att han skulle lämna sitt uppdrag. Sedan dess har undertecknad i begränsad omfattning svarat för den operativa ledningen av bolaget i avvaktan på att en ordinarie VD kommer på plats. Detta är självfallet inte en optimal situation, men det fungerar ändå relativt bra. Styrelsen arbetar med rekrytering av ordinarie VD, och har tillförsikt för att uppgiften kommer att lösas inom snar framtid och på ett tillfredsställande sätt.

I avvaktan på ny VD så skriver jag istället ett ”ordförande-ord”.

Under året som gått har vi fokuserat ytterligare på säljaktiviteter. Sedan tidigare har vi sett pappers- och massaindustrin som vår viktigaste kundgrupp. Nu har vi emellertid ytterligare fokuserat på fem olika vätskor där vår möjlighet till analys ger mervärde för kund, och där alternativa lösningar i många fall saknas eller fungerar mindre bra. En av vätskorna, bestrykningssmet, har stor betydelse för kundernas produktkvalitet och intäkter. De andra vätskorna har betydelse för brukens effektivitet och kapacitet, och därmed ekonomi.

Vårt fokus på papper och massa förhindrar oss dock inte från att bearbeta även andra intressanta områden. Det gäller framförallt inom petrokemi där vi redan nu har kunder som väntar på vårt instrument så snart som vi har vår Acospector ATEX-godkänd.

Vi har också stärkt organisationen inom sälj genom rekrytering av Pia Holmberg som närmast kommer från ÅF, men som tidigare varit anställd i Acosense. Hon kommer att bli ett värdefullt tillskott, och är produktiv från dag ett.

Den anpassning och certifiering av Acospector för användning inom explosionsfarliga miljöer – ATEX – som vi tidigare informerat om har tagit något längre tid än planerat, men är nu i slutfasen. Vi förväntar oss ett godkännande under mars månad. Förutom inom petrokemi så kommer ATEX att vara väsentligt även inom andra branscher såsom exempelvis läkemedelstillverkning.

Utvecklingen av Preventor är slutförd, och en av våra kunder har visat intresse för att förvärva den första prototypen. Nu kan marknadsföringen gentemot andra kunder starta.

Vi är av förståeliga skäl inte nöjda med den ekonomiska utvecklingen under 2018, men såväl styrelsen som organisationen är övertygade om att det nu kommer att bli bättre. Våra säljaktiviteter bär successivt frukt, och vi kommer att se resultatet efter hand i kommande kommunikation från oss och kommande rapporter.

Ingvar Andersson

Styrelsens Ordförande

OM BOLAGET

Acosense ABs (publ- noterat på Aktietorget) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet.

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.


Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Okt-dec 2018 Okt-dec 2017 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsätting 114 527 1041 3373
Övriga röresleintäkter 853 444 2321 1445
Rörelsens kostnader -4408 -3980 -13220 -12543
Rörelsens resultat -3441 -3009 -9859 -7725
Resultat från finansiella poster -83 -23 -147 -142
Periodens resultat -3525 -3032 -10006 -7867
Resultat efter skatt per aktie (SEK) -0,55 -0,71 -1,55 -1,83
Balansräkning i sammandrag (kSEK)
2018-12-31 2017-12-31
Immaterialla anläggningstillgångar 1434 2388
Materiella anläggningstillgångar 276 493
Varulager 395 233
Kortfristiga fodringar 811 1281
Kassa och bank 7772 6623
Summa Tillgångar 10687 11019
Eget kapital 2916 4834
Långfristiga skulder 3365 2319
Kortfristiga skulder 4406 3865
Summa eget kapital och skulder 10687 11019Kassaflödesanalys (kSEK)
Helår 2018 Helår 2017
Rörelseresultat -9859 -7725
Avskrivningar 1303 1495
Resultat från finansiella poster -147 -142
Förändingar rörelsekapital 850 1316
Kassaflöde från löpande verksamhet -7853 -5056
Kassaflöde från inversteringsverksamhet -131 -110
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 9133 11087
Förändring likvida medel 1149 5921
Ingående kassa 6623 702
Utående kassa 7772 6623


Förändning Eget kapital (kSEK)
Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2017 01 01 631 727 1358
Periodens resultat -7867 -7867
Nyemission 280 11063 11343
Upplösning bunden fond -10 10
Utgående balans 2017 12 31 901 3933 4834
Periodens resultat -10006 -10006
Nyemission 430 7657 8087
Utgående balans 2018 12 31 1331 1585 2916

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2018.

Nästa rapporttillfälle

Årsredovisningen kommer att publiceras i april 2019 på bolagets hemsida samt på Spotlights Stockmarkets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2019 i Göteborg.

Kvartalsredogörelse Q1 för 2019 kommer att publiceras den 23 maj 2019.

För ytterligare information kontakta:

CFO Charlotta Ekman 0762 065080, E-post: charlotta.ekman@acosense.com

MIC 

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-28.

Göteborg 2019-02-28

Styrelsen

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense ABs (publ- noterat på Aktietorget) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-02-28

Skicka kommentar