Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-28T08:55:00
Q3-JULI – SEPTEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 1 868 TSEK (258).
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 571 TSEK (6). Beloppet avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
· Rörelseresultatet blev -360 TSEK (-1 640).
· Resultatet per aktie blev -0,09 SEK (-0,63).

· De 8 st. instrument som Acosense fick order på under Q2 har installerats vid Stora Enso Skoghall och är under driftstagande.
· Acosense har levererat de 3 instrumenten som man fick order på under Q2 till Elof Hansson för planerad installation hos kund under Q4 2017 samt Q1 2018.
· Acosense AB har fått sitt patent kring active acoustic spectroscopy beviljat i USA. Patentet lämnades in 2001, gäller fram till och med 13 dec 2021 och berör den grundläggande tekniken i Acosense produkt.
· Astrid Lundgren har anställts för att arbeta med kemometri, modellbyggande och databehandling. Astrid är kemiingenjör och har en doktorsexamen från Chalmers inom signalbehandling och reglerteknik. Astrid har bred erfarenhet av modellbyggande från bland annat fordonsbranschen. 
Q1-Q3 JANUARI – SEPTEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 2 847 TSEK (864).
· Rörelseresultatet blev -4 717 TSEK (-4 258).
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1000 TSEK (320). Beloppet avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
· Resultatet per aktie blev -1,12 SEK (-1,53).

· Kraftigt övertecknad nyemission och notering på Aktietorget.
· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall.
· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten.
· 2 ordrar från Elof Hansson på totalt 3 instrument för installation i massabruk i Indonesien samt för installation i pappers- och massabruk i Taiwan.
· Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Alla 8 instrument vid Stora Enso Skoghall är driftsatta och validering sker tillsammans med processpersonal.
· En första kontakt med 5 större massa- och pappersbruk i Finland där Acosense presenterat sin teknik.
· Acosense har deltagit i flera möten vid SynerLeap i Västerås och stärker succesivt sitt samarbete med ABB tekniskt såväl som kommersiellt.
· Acosense har deltagit i mässan Fast Forward Västerås där ett flertal innovativa och spännande tillväxtföretag inom Mälarregionen, SynerLeap samt europeiska företag inom EUs program Horizon2010 deltog.

VD-ORD

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att arbeta med såväl vår marknadsbearbetning som vår tekniska utveckling. En stor del av vårt fokus har varit på installation och idrifttagandet av de instrument vi sålt till Stora Enso Skoghall samt på att optimera driften av övriga installerade instrument.
Aktiviteterna vid SynerLeap (ett utvecklingskluster i hjärtat av ABB Corporate Research) har fortsatt med olika evenemang och föredrag. Under perioden har vi haft en hel del kontakt med olika ABB företag för att utreda möjligheten till samarbete.
Vi har även arbetat vidare med patent för Preventor och har för avsikt att lämna in ytterligare en ansökan innan slutet av året. Även med ATEX-godkännandet, som innebär ett godkännande av vårt instrument för användning i en explosionskänslig miljö som tex inom kemi, läkemedels- och petroleumindustrin, har vi arbetat vidare med förberedelser till certifiering.

Under perioden har vi anställt Astrid Lundgren som är teknisk doktor. Astrid har en gedigen kunskap inom modellering och simulering samt av reglersystem och signalbehandling. Vi har även visstidsanställt Lars Hansson som har en bred erfarenhet av akustik och teknisk design från bland annat Chalmers.

Samarbetet med Elof Hansson utvecklas kontinuerligt. En längre rundresa i Kina och Taiwan för att besöka potentiella kunder är planerad under början av december.

Arbetet med att bredda vår marknad i Norden har påbörjats och vi har efter periodens utgång haft vår första kontakt med ett antal finska pappers- och massabruk med en positiv respons.

Sammanfattningsvis är vi aktiva på både marknads- och tekniksidan och vi ser fram emot resultatet av dessa insatser.

Per Hellman
VD Acosense AB   

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009 och erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning

INTÄKTER OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET

Omsättningen under perioden uppgick till 1 868 TSEK (258). Övriga rörelseintäkter uppgick till 571 TSEK (6). Beloppet avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.

Rörelseresultatet blev – 360 TSEK (- 1 640). Resultatet efter skatt per aktie blev – 0,09 SEK (- 0,63).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9 596 TSEK (2 690). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 2 211 TSEK (2 985). Soliditeten var 55 procent (38)

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 7 866 TSEK (1 358) fördelat på 4 297 800 aktier. Under första kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 12 MSEK före kostnader på 0,7 MSEK.

ANSTÄLLDA 

Antalet årsanställda uppgick till 8 personer. Därutöver sysselsätts cirka 3 konsulter.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har skett under perioden.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Begränsade resurser
Acosense är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Acosense baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Acosense i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljnings risk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget producerar får det positiva mottagande på marknaden som företaget hoppas och tror på. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 27 februari 2018.

STÄMMA

Årsstämman 2018 är planerad till den 24 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

VD Per Hellman, 031-763 26 15, E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Göteborg 2017-11-28

Styrelsen

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-11-28

Skicka kommentar