Delårsrapport Q1 2017

2017-05-19T08:45:03

Intensiv start på året

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET

  • Intäkterna uppgick till 370 TSEK (299)
  • Rörelseresultatet blev -2 186 TSEK (-1 472)
  • Resultatet per aktie blev -0,52 SEK (-0,36)
  • Order från Stora Enso Fors samt Gryaab
  • Kraftigt övertecknad nyemission och notering på Aktietorget

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
  • Order från Elof Hansson på ett instrument för installation i massabruk i Indonesien.
  • Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009 och erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 20 mars. Nyemissionen som genomfördes i samband med noteringen tillförde bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades sammanlagt till drygt 500 procent och av fler än 2 400 investerare.

Pengarna som bolaget tog in i emissionen ska i huvudsak användas till att stärka rörelsekapitalet; utöka bolagets resurser inom marknadsföring, försäljning, installation och support samt för att utveckla instrumentet vidare.

Den svenska marknaden har bearbetats vidare med vår egna säljorganisation. Stora Enso i Fors har tecknat avtal om att hyra ett instrument för att analysera torrhalt och viskositet i bestrykningssmet och Gryaab som renar avloppsvattnet i Göteborg har tecknat avtal om att hyra ett instrument för att mäta slamhalt och effektivisera avvattningen. Vi har totalt installerat 5 instrument hos kunder under kvartalet. Vi deltog i slutet av mars på Skogsindustridagarna i Sundsvall med en monter.

Genom vårt samarbete med Elof Hansson bearbetas den spanska marknaden samt marknaderna i Asien och Latinamerika, främst Kina, Indonesien och Brasilien.

Bolaget har deltagit på flera möten med SynerLeap, ett tillväxtkluster för unga entreprenörsbolag med global potential som ABB stödjer, och har börjat utforska möjligheterna som medlemskapet ger.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Intäkterna under perioden uppgick till 370 TSEK (299) och bestod i huvudsak av hyresintäkter för instrument.

Rörelseresultatet blev -2 232 TSEK (-1 529) och förklaras av ökade kostnader för personal och engångskostnader i samband med noteringen. Resultatet efter skatt per aktie blev -0,52 SEK (-0,36).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 002 TSEK (1 664). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 2 309 TSEK (3 252). Soliditeten var 66 procent (21)

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 10 469 TSEK (1 648) fördelat på 4 297 800 aktier. Under periodens genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 12 MSEK före kostnader på 0,7 MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick till 7 personer. Därutöver sysselsätts cirka 3 konsulter av bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har skett under perioden.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

BOLAGSRISKER

Begränsade resurser

Acosense är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Acosense baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Acosense i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget producerar får det positiva mottagande på marknaden som företaget hoppas och tror på. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. 

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-05-19

Skicka kommentar