+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-06T08:41:59

JANUARI- MARS, SIFFROR I SAMMANDRAG:

  • Intäkterna uppgick till 488 kSEK (872)
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 303 kSEK (582) och avser bidrag från Energimyndigheten.
  • Rörelseresultatet blev -2 025 kSEK (-1 615)
  • Resultatet per aktie blev -0,32 SEK (-0,38)

Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT OCH STÄLLNING UNDER PERIODEN

Intäkterna under perioden uppgick till 488 kSEK (872) och bestod till största del av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument. Övriga rörelseintäkter uppgick till 303 kSEK (582) och avser bidrag från Energimyndigheten. Rörelseresultatet för perioden blev – 2 025 kSEK (-1 615) och består till största del av personalkostnader för teknikutveckling och kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Resultatet per aktie blev -0,32 SEK (-0,38).

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 137 kSEK (6 107). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 3 365 kSEK (2 245). Soliditeten var 10,5 procent (32,4). Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 827 kSEK (3 189) fördelat på 6 446 700 aktier.

Antalet anställda uppgick till 8 personer, varav en anställning är behovsstyrd.

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Installation/marknad

Det massabruk i Chile som under 2018 installerade ett instrument för analys av mellantjocklut beställde ytterligare ett instrument. Även detta instrument installerades i indunstningen och analyserar den totala torrhalten i svaglut. Kunden är en av de större aktörerna i Sydamerika och bruket producerar närmare 1.5 miljoner ton massa per år. Försäljningen gjordes via Acosenses distributör Elof Hansson och värdet på ordern var cirka 250 000 SEK.

Bolaget fick även en order på två instrument för grönlutsdensitet av ett massabruk i Norrbotten. Instrumenten installerades i april och verifieras av kund under våren. Grönlutsdensitet är en kritisk egenskap att följa för att kunna styra sin kemikalieåtervinning och Acosenses instrument analyserar densiteten, vilket i sin tur ger information om TTA-värdet.

I början av februari återvände Pia Holmberg till Acosense och påbörjade sin tjänst inom marknad och försäljning. Pia kommer närmast från en roll som konsult på ÅF där hon arbetat inom de områden där Acosense är verksamt. Pia tar därmed med sig värdefull erfarenhet tillbaka till Acosense och är ett mycket värdefullt tillskott i organisationen.

Bolaget fortsatte sina insatser med anledning av det beviljade EU-bidraget och genomförde såväl en förstudie kring en framtida lansering inom petrokemi samt en fullskalig EU-ansökan till steg två inom H2020 SME Instrument. Besked väntas under våren.

I mars ställde Acosense ut på Skogsindustridagarna i Sundsvall. Bland deltagarna fanns de flesta stora skogsbolagen i Sverige. Intresset för Acosenses erbjudande var stort och det noteras att bolagets marknadsföring tillsammans med senaste tidens installationer gör att fler aktörer har kommit i kontakt med Acosense sedan tidigare.

Digitaliseringsprojektet som delfinansieras genom Västra Götalandsregionen startades upp tillsammans med partners. Projektet syftar till att identifiera ytterligare

kundnyttor samt att effektivisera och automatisera bolagets processer.

Teknik

Bolaget har fått sin patentansökan för en teknisk lösning som medför ökad noggrannhet och minskad störningspåverkan godkänd. Med patentet utökar Acosense sitt skydd och tekniska särställning inom akustisk spektrografi. Lösningen är viktig för att öka noggrannheten såväl som att öka robustheten i systemet. Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Atex-certifieringen kommer att slutföras inom kort. Processen har tagit längre tid än beräknat och några designförändringar, med tillhörande ledtider, har krävts för att uppnå de högt ställda krav som krävs för EX-klassade verksamheter. På lång sikt stärker arbetet Acosense kvalitet och marknadsstorlek även om arbetet har inneburit en högre arbetsinsats och tagit mer tid än estimerat.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen utsåg Karl Nilsson till ny VD för Acosense den 15:e april och han tillträdde omgående. Karl har de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp och driva försäljningsarbetet på Acosense och har innan dess haft flera olika ledande befattningar i teknikbaserade bolag. Bland annat som VD och senast som teknikchef på Parans Solar Lighting.

Orderingången fortsatte i och med att ett specialpappersbruk i Nederländerna beställde instrument för analys av bestrykningssmet. För bruket, som tillverkar specialpapper, är bestrykningen en mycket kritisk vätska vars egenskaper hittills har varit omöjlig att följa i realtid. Kunden kommer enligt plan att validera instrumentet i sin process i tre månader och därefter besluta om fortsättning.


VD-ord

Det är med stor glädje som jag får möjlighet att skriva detta VD-ord. Jag ser mycket fram emot att få leda det team som byggts upp under de senaste åren och som jag är övertygad om kommer att få Acosense att lyfta. Det är en spännande fas som ligger framför oss där allt nedlagt arbete och samlade erfarenheter skall riktas åt det håll där de gör mest nytta hos kund och där vår teknik får störst genomslag, givet dess unika fördelar!

Året har rivstartat med installationer i både Sydamerika, Norrbotten och Nederländerna samt att vi ställde ut på Skogsindustridagarna i Sundsvall. Vi har även fortsatt med vår aktiva digitala marknadsföring och märker att spontana förfrågningar från internationella aktörer ökar i takt med vår ökade synlighet.

Extra roligt är det när befintliga kunder, efter att ha använt vårt instrument under nästan ett år, väljer att köpa ytterligare instrument. I Sydamerika är vi verkligen på rätt väg med två referenser hos en av de största aktörerna och samarbetet med Elof Hanssons representant fungerar mycket bra.

Sedan i höstas har vi valt att fokusera på fem vätskor inom papper och massa (grönlut, svartlut, massa, slam och bestrykningssmet) vilket har lett till att vårt arbete blivit effektivare och ger högre utdelning. Detta då vår förhållandevis lilla organisation kan fokusera än mer, vilket i sin tur gör att man snabbare får genomslag, givet relevanta och genomarbetade propåer mot tänkbara kunder.

Vad gäller andra applikationer samt andra branscher än papper och massa så är vår aktiva marknadsföring i dagsläget begränsad, även om vi naturligtvis kontinuerligt diskuterar och utvärderar nya områden tillsammans med potentiella kunder men är selektiva kring vilka applikationer vi ger oss på. Detta för att lägga vår begränsade tid på applikationer där vårt instrument gör mest nytta samt där vi har goda möjligheter att bygga ett starkt affärscase. Närmast så kommer den nära förestående EX-certifieringen (godkännande för användning i explosiv miljö) öppna upp helt nya områden där Acosense kan göra skillnad och då vi under utvecklingen av EX-instrumentet redan testat tekniken på relevanta applikationer ute hos potentiell kund, kommer detta bedömt bli nästa fokusområde.

Så, det är helt enkelt med tillförsikt som vi hälsar våren välkommen!

Karl Nilsson

VD


Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Helår 2018
Nettomsätting 488 872 1041
Övriga rörelseintäkter 303 582 2321
Rörelsens kostnader -2816 -3068 -13220
Rörelsens resultat -2025 -1615 -9859
Resultat från finansiella poster -64 -31 -147
Periodens resultat -2089 -1646 -10006
Resultat efter skatt per aktie (SEK) -0,32 -0,38 -1,55
Balansräkning i sammandrag (kSEK)
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1189 2104 1434
Materiella anläggningstillgångar 254 385 276
Varulager 471 247 395
Kortfristiga fordringar 808 989 811
Kassa och bank 5137 6107 7772
Summa Tillgångar 7859 9831 10687
Eget kapital 827 3189 2916
Långfristiga skulder 3365 2245 2967
Kortfristiga skulder 3667 4397 4804
Summa eget kapital och skulder 7859 9831 10687Kassaflödesanalys (kSEK)
Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Helår 2018
Rörelseresultat -2025 -1615 -9859
Avskrivningar 317 325 1303
Resultat från finansiella poster -64 -31 -147
Förändringar rörelsekapital -1210 1134 104
Kassaflöde från löpande verksamhet -2982 -187 -8599
Kassaflöde från investeringsverksamhet -50 69 -131
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 398 -398 9878
Årets kassaflöde -2634 -516 1149
Ingående kassa och bank 7772 6623 6623
Utående kassa och bank 5138 6107 7772
Förändring av Eget kapital (kSEK)
Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2018-01-01 901 3933 4834
Periodens resultat -10006 -10006
Nyemission 430 7657 8087
Utgående balans 2018 12 31 1331 1585 2916
Periodens resultat -2089 -2089
Utgående balans 2019 03 31 1331 -504 828


OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Spotlight Stockmarket) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.


FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet.  

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.


REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport för Q2 kommer att publiceras den 30 augusti 2019.

För ytterligare information kontakta:

CFO Charlotta Ekman 0762–065080, E-post: charlotta.ekman@acosense.com


MIC

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-05-06.

Göteborg 2019-05-06

Styrelsen

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense ABs (publ) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-06

Skicka kommentar