Delårsrapport Q3 2018

2018-11-30T08:14:00

Delårsrapport Q3 2018

JANUARI- SEPTEMBER, SIFFROR I SAMMANDRAG:

 • Intäkterna uppgick till 927 kSEK (2846)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1468 kSEK (1000) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
 • Rörelseresultatet blev -6 418 kSEK (-4 716)
 • Resultatet per aktie blev -1,01 SEK (-1,12)

JULI- SEPTEMBER, SIFFROR I SAMMANDRAG:

 • Intäkterna uppgick till 7 kSEK (1867)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 230 kSEK (571) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
 • Rörelseresultatet blev -2 522 kSEK (-359)
 • Resultatet per aktie blev -0,39 SEK (-0,09)

Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT OCH STÄLLNING UNDER PERIODEN

Intäkterna under perioden uppgick till 7 kSEK (1867) och bestod av reservdelsförsäljning. Övriga rörelseintäkter uppgick till 230 kSEK (571) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten. Rörelseresultatet för perioden blev – 2 522 kSEK (-359) och består till största del av personalkostnader för teknikutveckling och kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Resultatet per aktie blev -0,39 SEK (-0,09).

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10 855 kSEK (9 596). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 4 128 kSEK (2 455). Under kvartalet har Almi Företagspartner beviljat och betalat ut ett lån på 2 000 kSEK. Soliditeten var 48,1 procent (56,2). Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 6 640 kSEK (7 866) fördelat på 6 446 700 aktier. Antalet årsanställda uppgick till 7 personer. Därutöver sysselsätts cirka 2 konsulter av bolaget.

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

Installation/marknad

 • I september genomfördes den första installationen i Asien, närmare bestämt i Shandong-provinsen i Kina. Två instrument installerades; torrhalt i svartlut och slamhalt i avvattningsslam. Kunden är en stor aktör i Kina och bruket har även flera massa- och indunstningslinjer varför dessa två är viktiga referensinstallationer. Instrumenten är sålda genom Elof Hansson som är Acosenses distributör i bland annat Asien.
 • Efter sommaren har Acosense fördjupat arbetet i Finland med två besök och diskussioner kring konkreta applikationer. Finland kommer att bli en viktig marknad för Acosense framgent givet dess stora papper- och massaindustri. Diskussioner har även initierats med en eventuell partner på den finska marknaden.
 • Rekryteringen av en ny säljare pågick under kvartalet och ett 10-tal kandidater har utvärderats. Målet var att avsluta rekryteringen under hösten men interna omprioriteringar har möjliggjort för delar av Acosenses teknikavdelning att arbeta mer mot kund, i form av produktspecialister. De interna insatserna ger det tillskott som behövs på säljsidan i år och rekryteringen av ytterligare säljkapacitet kommer därmed att återupptas under 2019.
 • Under kvartalet valde Acosense att ansöka om medel via Europeiska kommissionens satsning Horizon 2020 som är ett initiativ för att stötta bolag med mer marknadsnära resurser än traditionella anslag riktade mot forskning.
 • Under kvartalet har även en satsning på utvalda bruk i Europa sjösatts med ett flertal möten genomförda under Q4.
 • Under 2018 har Acosense valt att fokusera på fem specifika vätskor, grönlut, svartlut, massa, bestrykningssmet och slam, och i och med det har vi initierat ett arbete med en marknadsföringsbyrå för att renodla vårt budskap samt uppdatera vår profil samt hemsida. Leverans förväntas i Q4.

Teknik

 • Acosense har adresserat kundbehovet att generera ett analysvärde snabbt i samband med installation genom ett nytt installationskoncept. Konceptet utvecklades för installationen i Chile och verifierades framgångsrikt vid installation i Kina. Detta innebär att kunden redan i slutet av installationsveckan fått ett första analysvärde vilket sedan förfinas efter hand de kommande veckorna. Acosense har genom bättre allokering av personella resurser kunnat möta kundernas förfrågan.  
 • Acosense arbete med ATEX certifieringen fortgår. Efter en första analysrapport har justeringar i ATEX-komponenterna gjorts för att förbättra kompatibilitet med standarden.
 • I laboratoriet har flera noggrannhetstester för olika vätskor och olika egenskaper genomförts med syftet att förse kunder med mer noggranna data och tillse att kundens förväntningar är i enlighet med Acosenses leverans.

Övrigt

 • I samband med att Almi Företagspartner beviljat bolaget 2 miljoner SEK i lånefinansiering har bolagets bank beviljat en checkkredit på 1 miljon SEK. Upplägget skapades under det finansieringsarbete som bedrevs under våren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

 • Acosense har fått en order på att installera ett instrument hos Metsä Board Husum. Under vintern kommer Acosense därmed att installera och validera sitt första instrument i Husum för analys av torrhalt och viskositet på bestrykningssmet. Målet är att få kontinuerlig kontroll på bestrykningssmetens egenskaper vilket ska leda till högre och jämnare kvalité på den bestrukna kartongen.
 • Bolaget fick besked om att ansökan till H2020 beviljats och att €50.000 därmed tillförs för att underbygga och utveckla kommersialiseringsstrategin under början av 2019.
 • Acosense beviljades 155 kSEK från Västra Götalandsregionen för att genomföra ett digitaliseringsprojekt tillsammans med externa leverantörer. Syftet är att ta fram en digitaliseringsstrategi samt att utvärdera ny affärspotential.
 • Acosense har initierat ett samarbete med en leverantör av dataöverföring för att hantera den ökade mängden data från internationella installationer.
 • Den 16 november meddelades att styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens ordförande Ingvar Andersson arbeta operativt med bolaget, och styrelseledamoten Peter Eriksson kommer att vara VD. Per Hellman står till bolagets förfogande under en övergångsperiod fram till årsskiftet. Det ordinarie VD-ordet utgår därmed i denna rapport.

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som organisatoriska utmaningar. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet.  

Bolaget har haft en varierande omsättning över årets tre första kvartal. Det bör noteras att den större order som blivit skjuten framåt från kvartal två, och som beskrivits i tidigare rapporter, fortsatt är aktuell. Besked väntas innan årsskiftet.

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.

Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Jul-sept 2018 Jul- sept 2017 Ack 2018 Ack 2017 Helår 2017
Nettoomsätting 7 1867 927 2846 3373
Övriga röresleintäkter 230 571 1468 1000 1445
Rörelsens kostnader -2760 -2798 -8813 -8563 -12543
Rörelsens resultat -2522 -359 -6418 -4716 -7725
Resultat från finansiella poster -5 -119 -63 -119 -142
Periodens resultat -2527 -393 -6481 -4835 -7867
Resultat efter skatt per aktie -0,39 -0,09 -1,01 -1,12 -1,83
Balansräkning i sammandrag (kSEK)
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Immaterialla anläggningstillgångar 1522 2866 2388
Materiella anläggningstillgångar 312 631 493
Varulager 355 241 233
Kortfristiga fodringar 772 660 1281
Kassa och bank 10855 9596 6623
Summa Tillgångar 13816 13994 11019
Eget kapital 6640 7866 4834
Långfristiga skulder 4128 2455 2319
Kortfristiga skulder 3048 3673 3865
Summa eget kapital och skulder 13816 13994 11019

Kassaflödesanalys (kSEK)
Jan-sept 2018 Jan-sept 2017 Helår 2017
Rörelseresultat -6418 -4716 -7725
Avskrivningar 979 1143 1495
Resultat från finansiella poster -63 -119 -142
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändningar i rörelsekapital -5502 -3692 -6372
Förändingar röreslekapital -430 1790 1316
Kassaflöde från löpande verksamhet -5932 -1902 -5056
Kassaflöde från investeringsverksamhet 69 -373 -110
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 10096 11170 11087
Årets kassaflöde / förändring kassaflöde 4233 8895 5921
Ingående kassa 6623 702 702
Utående kassa 10855 9597 6623
Förändning Eget kapital (kSEK)
Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2017 01 01 631 727 1358
Periodens resultat -7867 -7867
Nyemission 280 11063 11343
Upplösning bunden fond -10 10
Utgående balans 2017 12 31 901 3933 4834
Periodens resultat -6481 -6481
Nyemission 430 7857 8287
Summa 430 1376 1806
Utgående balans 2018 09 30 1331 5309 6641

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké kommer att publiceras den 28 februari 2019.

För ytterligare information kontakta:

CFO Charlotta Ekman 0762–065080, E-post: charlotta.ekman@acosense.com


MIC

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-11-30.

Göteborg 2018-11-30

Styrelsen

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-11-30

Skicka kommentar