En intensiv start på året – Delårsrapport Q1 2018

2018-05-24T11:22:05

JANUARI- MARS, SIFFROR I SAMMANDRAG:

 • Intäkterna uppgick till 862 kSEK (370)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 591 kSEK (135) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.
 • Rörelseresultatet blev -1 615 kSEK (-2 186)
 • Resultatet per aktie blev -0,38 SEK (-0,52)

Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT OCH STÄLLNING UNDER PERIODEN

Intäkterna under perioden uppgick till 862 kSEK (370) och bestod i huvudsak av intäkter för sålda instrument. Övriga rörelseintäkter uppgick till 591 kSEK (135) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten. Rörelseresultatet blev – 1 615 kSEK (-2 232) och består till största del av personalkostnader för teknikutveckling och kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser.

Resultatet per aktie blev -0,38 SEK (-0,52).

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6 017 kSEK (11 002). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 1 730 kSEK (2 309). Soliditeten var 32 procent (66). Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 3 189 kSEK (10 469) fördelat på 4 297 800 aktier. Antalet årsanställda uppgick till 8 personer. Därutöver sysselsätts cirka 3 konsulter av bolaget.

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET

Installation/marknad

 • Acosense samarbete med den högteknologiska fabriken The QUARTZ Corp i Nordnorge har resulterat i köp av två Acospector, med option på tre stycken till under 2018. Acosense hjälper The Quartz Corp med ett analysverktyg på en position där tidigare testade mätinstrument har nötts sönder inom veckor på grund av den slitande kvartssanden som analyseras. Genom försäljningen fortsätter Acosense att stärka sin position som leverantör av online-analysverktyg till kemiindustrin.
 • Acosense distributör Elof Hansson har lagt ytterligare en order på Acospector instrument från Acosense. Instrumentet installeras på ett massabruk i Chile och blir Acosense första installation i Sydamerika. Installation kommer att ske under det andra kvartalet.
 • Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på Billerud Korsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Teknik

 • Acosense har påbörjat ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka hur man med hjälp av Acosense instrument kan optimera driften och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom kontinuerlig analys av svartluten. Projektet stöttas även genom ett innovationsbidrag från organisationen Paper Province om cirka 50 kSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Emission

 • Den extra bolagsstämman i Acosense 16 april 2018 beslutade att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skälet till att genomföra en nyemission är att bolaget behöver stärka rörelsekapitalet för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Därutöver ska emissionen tillföra resurser för slutförandet av Ex-certifiering av Acospector i enlighet med ATEX-direktivet och utvecklingen av Acosenses nya analysinstrument Preventor. Emissionen om 8,6 MSEK tecknades till 9,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 106 %.

Installation/marknad

 • Installation av instrument vid massabruk i Chile.

Teknik

 • Acosense har genomfört en testinstallation av vårt nya instrument Preventor hos en industrikund som ska använda instrumentet för att undersöka möjligheten till att optimera sin process och minska kassationer.
 • Certifieringsorgan för Acosenses ATEX certifiering är utvalt och innan sommaren kommer ATEX modifierande produkter att skickas för certifiering. Mål är att ha certifieringen klar strax efter sommaren.

VD-ORD

Vi har nu lagt ytterligare ett spännande och utvecklande kvartal bakom oss. Ständigt nya möjligheter och applikationer gör VD jobbet i Acosense fantastiskt stimulerande.
Omsättningen för kvartalet utvecklades positivt jämfört med motsvarande period föregående år och hänför sig till instrument och installationer som sålts eller färdigställts under perioden, samt bidrag från Vinnova och Energimyndigheten. Speciellt positivt är försäljningen till The Quartz corp i Nordnorge. De har under ett års tid hyrt ett instrument, för att utvärdera olika applikationer och positioner i sin process, och sedan bestämt sig för att köpa loss det instrumentet. Samtidigt köpte de ytterligare ett instrument och har en option på ytterligare tre 3 stycken instrument. Vi för även en dialog med systerfabriken i USA om installation av instrument vilket är lovande för framtiden.

Vi sålde vårt andra instrument till Billerud Korsnäs i Frövi för analys av tjocklut samt ytterligare instrument till Elof Hansson för installation i Chile. Installationen i Chile var vår första i Sydamerika. Den genomfördes efter periodens slut och gick mycket smidigt. Vi hade redan efter en dryg vecka en modell klar. Under tiden i Chile besöktes även andra massa och pappersbruk vilket resulterat i en hel del förfrågningar.

Under perioden ställde vi ut vid Skogsindustridagarna i Sundsvall. Det var ett stort intresse för våra produkter och många nya kontakter togs. Vi fortsätter vår bearbetning av den nordiska marknaden, något som börjar ge resultat i form av offertförfrågningar och ytterligare diskussioner. Vi planerar besöka PulPaper mässan i Finland i juni för att få möjlighet att träffa flera av våra kunder på en och samma plats. Detta är Nordens största mässa för Skogsindustrin med fler än 500 utställare och 10000 besökare från hela Världen.

Under april och maj har en stor del av fokus varit på vår företrädesemission som övertecknades vilket innebär att Acosense tillförs drygt 8 MSEK efter omkostnader. Det känns härligt med detta starka förtroende från våra aktieägare.

Per Hellman, VD

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Acosenses instrument Acospector lyssnar på enskilda instrument (vätskeegenskaper) och vilka toner instrumentet spelar (värden), Preventor Acosenses nya instrument lyssnar, som dirigenten, på hela orkestern och vilket musikstycke (processläge) som spelas.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som organisatoriska utmaningar. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet.

Bolagets likvida situation bedöms vara tillräckligt stark för årets verksamhet men för att möjliggöra planerade satsningar, som stärker bolagets marknadsposition, beslöt styrelsen att föreslå bolagstämman att besluta om en nyemission. Detta beslutades om vid en extra stämma den 16 april. Företrädesemissionen pågick mellan den 30 april och den 16 maj och fulltecknades vilket resulterade i drygt 8 MSEK efter emissionskostnader.

Med en unik produkt, ett växande team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-24

Skicka kommentar