Företrädesemission inleds idag

2018-04-30T08:00:00
Idag inleds företrädesemissionen i Acosense. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Skälet till att genomföra nyemissionen är för att stärka rörelsekapitalet och för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Dessutom ska bolaget genomföra ATEX-klassificering av analysinstrumentet Acospector så att instrumentet blir godkänt för användning inom petrokemiska industrin och läkemedelsindustrin, samt slutföra utvecklingsarbetet av Preventor inför den kommersiella lanseringen hösten 2018.

Villkor för nyemissionen 

–       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en teckningsrätt.

–       För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

–       Emissionskursen är 4,00 SEK per aktie.

–       Nyemissionen omfattar högst 2 148 900 aktier.

Tidsplan för nyemissionen 

–       Teckningsperiod 30 april – 16 maj 2018.

–       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 19 april 2018.

–       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 20 april 2018.

–       Avstämningsdag är 23 april 2018.

–       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 16 maj 2018.

–       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 april – 14 maj 2018. 

–       Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 april 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2018. 

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB:

www.aktieinvest.se/acosense2018

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.acosense.com , AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-30

Skicka kommentar