Kallelse till årsstämma

2017-04-19T08:00:21

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler (konferensrum ”Torget”), Parkgatan 49,411 38 Göteborg.

Mellan klockan 13 och 14 sker inskrivning och mingel. En lättare lunch serveras.

1.1        Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 12.00 fredagen den 12 maj 2017 per e-post till info@acosense.com, eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20A, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

1.2        Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före fredagen den 12 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

1.3        Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än två år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

1.4        Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande för stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordning för stämman
7.    Anförande av Bolagets verkställande direktör
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9.    Beslut om
a.    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b.    disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c.     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer eller revisorssuppleanter
11.  Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12.  Val av styrelse
13.  Val av revisor
14.  Val av styrelseordförande
15.  Beslut om valberedning
16.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17.  Stämmans avslutande

1.5        Styrelsens förslag:

1.5.1       Punkt 9b:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

1.5.2       Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst en miljon (1 000 000) aktier.

Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt besluta om villkoren för emissionerna. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 16 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

1.6        Valberedningens förslag:

Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 19 maj 2017:

Valberedning:

Valberedningen har bestått av representanter för de fyra största ägarna, Fredrik Sanell (Chalmers), Hans Järvmarker (Divergensia), Robert Hellman (ALMI Invest) och Bengt Nilsson (XND) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet.

Punkt 10: Antal styrelseledamöter, revisorer eller revisorssuppleanter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter

Punkt 11: Arvode till styrelse och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2017 utgår med två inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och ett inkomstbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.

Punkt 12: Styrelse:

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

  • Ingvar Andersson                (omval)
  • Carl-Gunnar Brogren          (omval)
  • Peter Eriksson                      (omval)
  • Peter Löfgren                       (omval)

Samt

  • Anders Barne                       (nyval)
  • Lars-Olof Gustavsson         (nyval)

Presentation av Anders Barne och Lars-Olof Gustavsson:

Anders Barne har 20 års erfarenhet inom energibranschen. Under de senaste 10 åren som VD för Brittiska RES Ltd Nordiska Verksamhet och därefter VD för Kraftö AB. Tidigare ledande befattningar i Danska Energibolaget DONG Energy och dessförinnan ansvarig för Energy Services inom Finska Wärtsilä OY. Sedan 2017 professionell styrelseledamot och rådgivare in en rad tillväxtbolag inom förnyelsebar energi.

Lars-Olof Gustavsson är civilekonom och har varit en pionjär med sitt tidiga skapande av venture capital-verksamhet i Norden samt varit oavbrutet verksam inom området i mer än 40 år. Gustavsson har ansvarat för investeringar i ett 50-tal bolag sedan 1975 och suttit i ett 30-tal olika bolagsstyrelser sedan slutet av 1960-talet.

Punkt 13: Revisor:

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

  • Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Thomas Nilsson

Punkt 14: Ordförande:

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

  • Ingvar Andersson                (omval)

1.7        Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Göteborg i april 2017

Styrelsen

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-04-19

Skicka kommentar