Kallelse till årsstämma

2019-04-08T08:08:54

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Parkgatan 55 i Göteborg. 

Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2019, dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 29 april 2019 per e-post till info@acosense.com eller genom brev till adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 29 april 2019 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b: disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 16: Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning (föreslagen bolagsordning i sin helhet i bifogad .pdf)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal                                    Föreslaget belopp och antal

Aktiekapital

500 000 – 2 000 000 kr                                     1 250 000 – 5 000 000 kr

Antal aktier

2 500 000 – 10 000 000                                    6 250 000 – 25 000 000

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 1 250 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 6 maj 2019:

Valberedning:

Valberedningen har bestått av representanter för de fyra största ägarna, Fredrik Sanell (Chalmers), Peter Eriksson (Divergensia), Lars-Olof Gustavsson (privat) och Bengt Nilsson (XND) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet.

Antal ledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Arvode till styrelse och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2018 utgår med 140 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för Bolaget på Bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.

Styrelse:

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

  • Ingvar Andersson               (omval)
  • Peter Eriksson                    (omval)
  • Lars-Olof Gustavsson         (omval)
  • Peter Löfgren                     (omval)
  • Per Zellman                        (omval)

Ordförande:

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

  • Ingvar Andersson               (omval)

Revisor:

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

  • Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Nilsson (omval)

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg i april 2019
Acosense AB (publ)
Styrelsen


Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense ABs (publ) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-04-08

Skicka kommentar