Kallelse till årsstämma

2018-04-25T15:53:25

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 17 maj 2018 per e-post till info@acosense.com, per telefon 031 763 26 15 eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 17 maj 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för stämman
 7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen

 b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst en och en halv miljon (1 500 000) aktier.

Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt besluta om villkoren för emissionerna. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 13 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag:

Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 24 maj 2018:

Valberedning:

Valberedningen har bestått av representanter för de fyra största ägarna, Fredrik Sanell (Chalmers), Peter Eriksson (Divergensia), Lars-Olof Gustavsson (privat) och Bengt Nilsson (XND) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet.

Antal ledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Arvode till styrelse och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2018 utgår med 140 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.

Styrelse:

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

 • Ingvar Andersson    (omval)
 • Peter Eriksson                              (omval)
 • Lars-Olof Gustavsson                    (omval)
 • Peter Löfgren                               (omval)

Samt

 • Per Zellman                                  (nyval)

Ordförande:

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

 • Ingvar Andersson    (omval)

Revisor:

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

 • Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Nilsson

Presentation av Per Zellman:

Per Zellman är 57 år och för närvarande konsult i eget bolag samt styrelseledamot i teknikbolagen Ascatron AB och Norstel AB. Per var tidigare VD för Norstel AB och har därutöver lång erfarenhet av internationell affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och produktutveckling inom industriautomation, kraftelektronik och elektriska motorer. Per Zellman är civilingenjör i elektroteknik från KTH och har även en Executive MBA-examen från Lunds Universitet.

Bemyndigande att företa vissa ändringar

Styrelsens föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Göteborg i april 2018

Styrelsen

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. www.acosense.com.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-25

Skicka kommentar