+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Kommunike från årsstämma

2019-05-07T14:14:25

Acosense AB (publ) höll årsstämma den 6 maj 2019 i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:
•  Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
•  Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
•  Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
•  Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och 70 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
•  Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Peter Eriksson, Lars Olof Gustavsson, Peter Löfgren och Per Zellman.
•  Att till revisor omvälja Ernst & Young AB med ansvarig huvudrevisor Thomas Nilsson.
•  Att till ordförande omvälja Ingvar Andersson.
•  Att anta ny bolagsordning enligt förslag i kallelsen till stämman.
•  Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense ABs (publ) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-07

Skicka kommentar