+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Sodapannan

Projektets övergripande mål är att analysera svartluten med avseende på dess förbränningsegenskaper. Dels analyseras själva svartlutet men även delar av indunstningsprocessen samt förbränningen av svartlut i sodapannan. Detta med syfte att nå djupare än vad klassiska analyser klarar av och kunna följa även ”dolda” egenskaper i svartlutet och kartlägga dess förbränningsegenskaper och därmed undvika oönskade lägen samt förstå hur man kan nå och bibehålla gynnsamma lägen. Projektet har genomförts tillsammans med Nordic Paper i Bäckhammar.

Vid massatillverkning bildas svartlut som förbränns och återvinns i sodapannor. Svartlut är ett komplext bränsle vars egenskaper kan variera stort men är också en fantastisk möjlig råvara för framtida bränslen och material.

Storskalig förädling av svartlutens bioinnehåll anses som en nyckelkomponent i omställning från fossil råvara, men som idag bromsas av oro för tillgänglighetsproblem från förväntade ökade variationer i svartluten och redan idag påverkar förändringar i svartlutens egenskaper produktionstakten på bruken. Förändringarna kan vara svåra att upptäcka med dagens teknik och kan bero på både vedråvara och driften av massabruket och sodapannan. Dessa förändringar har en stor påverkan på stabilitet och tillgänglighet vilket begränsar produktionen och gör att man undviker processförändringar som kan öka variationerna såsom biobränsle uttag.

Tillsammans med Nordic Paper i Bäckhammar har Acosense därför undersökt möjligheterna att analysera svartluten på ett djupare plan än till exempel enbart mätning av enskilda egenskaper, så som torrhalt. Ett mål för projektet är att det efter projektet finns ett digitalt verktyg som operativt hantera dessa variationer på ett effektivt sätt och underlätta dagens drift men också omställningen till att nyttja svartlut för andra applikationer.

Ett föregående projekt som Acosense och Nordic Paper Bäckhammar utfört har visat tydligt att man kan analysera svartluten och dess insprutning (droppbildning), och få digitala fingeravtryck för olika driftfall i form av frekvensspektrum. Nu pågår arbete för att vidareutveckla ett intuitivt användargränssnitt riktat till processoperatörer för snabbt beslutsfattande direkt i manöverrumsmiljön baserat på dessa svartlutsfingeravtryck.

Med hjälp av maskininlärning ska driftinställningar för optimal drift kunna föreslås utifrån svartlutens fingeravtryck. I detta arbete ingår analys av pannans driftparametrar samt bildbaserad teknologi för förbränningsanalys för att ta fram ett verktyg som visualiserar ett digitalt ”fingeravtryck” av svartlutens innehåll för att effektivt, och på ett strukturerat sätt, driftmässigt hantera variationerna. 

Första fasen av projektet genomfördes med medel från Paper Province medan andra fasen genomfördes med medel från Processindustriell IT och Automation (PiiA) som är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras genom ett gemensamt initiativ av innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

Kontaktperson
Pia Holmblad, pia.holmblad@acosense.com, 031-763 26 13

 

 

   

  Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

  Kontakt

  Acosense AB
  Stampgatan 20A,
  411 01 Göteborg
  info@acosense.com
  +46 (0)31 763 26 00