+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Stärka, differentiera & Expandera

Rubriken syftar till de tre olika huvuddelarna i projektet – Stärka, Differentiera och Expandera befintlig produkt. Detta genom att tillsammans med kunder verifiera funktionen på hela bestrykningsdelen av en kartongmaskin, kontinuerlig kokare vid sulfatmassabruk samt applikationer inom petrokemiindustrin.

På den här sidan kommer Acosense kontinuerligt informera om projektets utveckling samt publicera de resultat som arbetet leder till.

Senaste nytt 

2020-03
Arauco och CMPC i Chile är två partners som ingå i projektet. För Araucos del är det massabruket i Nueva Aldea som tillsammans med Acosense kommer utveckla metoder för optimering av kontinuerliga kokare. För CMPC så är det kartongbruket i Maule som kommer vara en del i utvecklandet av instrument för optimering av bestrykningen. Installation på båda bruken skedde under Q1.

Projektet 

Projektet kretsar kring tre huvudsakliga arbetspaket, så kallade Work Packages (WPs)  som – vilket rubriken antyder – syftar till att stärka, differentiera och expandera Acosense produkter. Projektet startade första oktober 2019 och kommer att pågå under 24 månader.

Stärka

Genom att, tillsammans med kunder inom kartongtillverkning, instrumentera hela bestrykningsdelen kommer den totala potentialen av att följa smetens egenskaper åskådliggöras. Acosense kommer att kunna utveckla och finslipa sin produkt med avseende på att effektivt kunna ta med erfarenheter från en bestrykningsstation till en annan, samt mellan bruk. På så sätt kommer varje installation inte, som idag, vara helt friställd utan delar av de modeller som tas fram för en installation kommer att kunna föras över till en annan, så kallad modellöverföring. Detta kommer avsevärt stärka Acosense produkt, minska sårbarheten samt minska tidsåtgången vid installation.

Detta utgör arbetspaket 1 (WP1)

Differentiera

För att uppnå ett maximalt utbyte vid kokning av träflis till massa, samt minimera de negativa effekterna på fibrerna vid kokning, är driften av en kontinuerlig kokare beroende av en stor mängd olika parametrar och yttre faktorer. Detta kan vara temperatur, torrhet i flisen, tvättlutens torrhalt, vithetens alkali och så vidare. Genom att applicera Acosense aktiva akustiska spektroskopi på flera olika delar av kokaren kommer nya möjligheter att applicera maskininlärning och artificiell intelligens skapas. På så sätt differentierar vi vår produkt och massabruken får nya möjligheter att maximera utbytet vid kokning. 

Detta utgör arbetspaket 2 (WP2)

Expandera

Acosense erhöll under vintern 2019 Ex-certifiering av sin produkt och kommer därför att kunna tillgodose behov även hos kunder som har explosiva miljöer. Genom att tillsammans med kund, verifiera funktionen inom flera petrokemiska applikationer kommer marknadsföringen och lanseringen påskyndas och tidigt få verifierade applikationer. Det första stegen kommer tas inom så kallad krackning där tunga kolväten bryts ner till andra produkter.

Detta utgör arbetspaket 3 (WP3)

Dessa tre delar utgör är arbetspaket 1-3 (WP1, WP2 och WP3) men hela projektet består av sju stycken arbetspaket. De övriga delarna är Uppskalning, Certifiering & IP, Affärsutveckling & kommunikation samt Projektledning.

Kontaktperson
Ann Winzell, ann.winzell@acosense.com, 031-763 26 00

Detta projekt har erhållit finansiering från Europeiska unionens H2020 forskning och innovationsprogram enligt grant agreement No 880935

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00